خدمات ما

خدمات پایش معادن مکران به شرح زیر است :

 • ثبت محدوده هاي معدني و ايجاد ارزش افزوده با انجام تکميل فرآيند اداريو مطالعات تکميلي اکتشاف

طي اين فرآيند درطول سال بسته به ظرفيت صلاحيت فني و مالي شرکت که ازسازمان صنعت معدن وتجارت استان اخذ ميگرددمي توان به تناسب از يک تا 20 محدوده معدني از انواع مختلف ثبت کرد. اين توان براي امتياز حدود400 در نظر گرفته شده است و مواد معدني قابل ثبت از گروههاي مختلف مواد معدني درنظرگرفته شده است.

براين اساس در مرحله بعد پتانسيل ينجي و پي جويي ماده معدني در محدوده هاي ثبتي دردستور کارقرارمي گيرد .

درصورت رسيدن به آثار وشواهد مناسب کاني سازي در سطح و عمق مي توان تعدادمحدوده ها يا مساحت آنهارا کاهش و در مناطق مستعد برنامه عملياتي اکتشاف راگسترش داد.

 

 • خريد معادن داراي پروانه بهره برداري توجيه دار و سرمايه گذاري در استخراج و فرآوري

اين مورد درکوتاه و بلندمدت يکي از بهترين گزينه هاي سرمايه گذاري است و نقش متخصصين ذخاير مناسب از لحاظ ذخيره و عيار مي باشد که با مناسبترين قيمت ممکن از اشخاص حقيقي و حقوقي خريداري و تملک گردد.

جهت کاهش ريسک و راستي آزمايي داده هاي ارايه شده در پروانه هاي قابل واگذاري , تيم متخصص مجموعه, بررسي کامل مدارک ومستندات و کارشناسي ميداني و انجام آزمايشات وتست هاي مختلف فني را بانجام خواهندرساندتا بهترين گزينه ممکن در زمان کمتر ميسر گردد.

*- اين روش زودبازده ترين روش و درعين حال باهزينه اوليه بالاتري مي باشد وبراي معادن خاص ازلحاظ ذخيره وعيار وبازارمصرف مناسب توصيه مي گردد.

 

 • خريد محدوده هاي معدني درحال اکتشاف ويامشارکت در اکتشاف با دارندگان محدودهاي معدني با توجيه فني مناسب براي اکتشاف

اين فرآيند با لحاظ مسايل فني ومالي ميتواندگزينه بسيار مناسبي براي ادامه فعاليت شرکت باشد و حدواسط دوروش يک و دو مي باشد و مزيت آن بر کوتاه بودن مسير اداري اکتشاف و انتخاب مناطق بسيار مستعد در کمترين زمان زمان است.

نظر باينکه اکثر مالکين و دارندگان امتياز محدوده هاي اکتشافي داراي پروانه اکتشاف باتوجه به قوانين جديد, سرمايه و تخصص لازم براي ادامه عمليات اکتشاف را ندارند لذا سهم حداقلي و معمولا کمتر از 70 درصد را تاپايان عمليات اکتشاف بخود اختصاص مي دهند و در صورت سرمايه گذاري شرکت براي مرحله استخراج و فرآوري, سهم ايشان به کمتراز ده درصد کل درآمدناخالص و عمدتا زير 5 درصد درآمدخالص تبديل خواهدشد که تاثيري زيادي در سوددهي فعاليت معدني و عوايد مجموعه نخواهدداشت.

*- لذا اين روش درصورت انتخاب مناطق مستعد معدني نيز ازتوجيه بالايي برخوردار مي باشد.

 

 • پایش معادن مکران در مزايده هاي معدني و تملک محدوده هاي مناسب براي بهره برداري و احداث واحدهاي صنعتي مرتبط
 • مشارکت در بهره برداري معادن
 • مشارکت در فرآوري مواد معدني
 • مشارکت در صادرات مواد معدني با احداث بندرگاه معدني در چابهار

فرایند کاری ما

 • 1. اکتشاف محدوده های معدنی

 • 2. مشارکت در استخراج و فرآوری مواد معدنی

   

 • 3. بازرگانی، صادرات و واردات مواد معدنی